อนุทิน 153203 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 1 กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ


การทำปุ๋ยชีวภาพ การลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้้้้สารเเร่ง ของหมู่ที่10 ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไผ่ล้อม

เขียน 03 Jul 2017 @ 20:10 () แก้ไข 03 Jul 2017 @ 20:11, ()


ความเห็น (0)