อนุทิน 153054 - ต้นโมกข์

Although กับ In spite of จะแปลว่า ถึงแม้ว่าเหมือนกัน ใช้ในประโยคที่มีความขัดแย้งกันเหมือน แต่วิธีใช้ต่างกัน โดยที่


Although + ประธาน+ กริยา, ประธาน+กริยา แต่


In spite of + คำนาม หรือกริยาเติม ing, ประธาน+กริยา เช่น


Although it rained a lot, we went to the park. ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนัก แต่พวกเราก็ยังไปที่สวนสาธารณะ (ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนี้ หลังเครื่องหมาย , จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง) โปรดสังเกต คำนี้จะไม่มีคำว่า but ที่แปลว่าแต่นะครับ เราใช้เครื่องหมาย , เป็นตัวบอกคำว่าแต่ครับ)


In spite of the rain, we went to the park. ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนัก แต่พวกเราก็ยังไปที่สวนสาธารณะ (ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนี้ หลังเครื่องหมาย , จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง) โปรดสังเกต คำนี้จะไม่มีคำว่า but ที่แปลว่าแต่นะครับ เราใช้เครื่องหมาย , เป็นตัวบอกคำว่าแต่ครับ)


เขียน 29 Jun 2017 @ 05:34 ()


ความเห็น (0)