อนุทิน 152999 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

26 มิถุนายน 2560


เวลา 09.00น.-12.00น. ได้ทำจิตอาสาพัฒนาศูนย์และได้ปลูกต้นไม้

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเขียน 27 Jun 2017 @ 18:30 ()


ความเห็น (0)