อนุทิน 152801 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 8:30-1700 ได้ทำโครงการของผูใหญ่บ้านโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร

เขียน 20 Jun 2017 @ 21:43 ()


ความเห็น (0)