อนุทิน 152707 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.00 - 18.00น. เรียบเรียงเอกสารและเข้ารูปเล่ม ตรวจเช็คงาน จัดเตรียมสถานที่

เขียน 18 Jun 2017 @ 20:13 ()


ความเห็น (0)