อนุทิน 152662 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

16/06/60

09.00-16.00

ลงชุมชนเปรมปรีย์พร้อมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนคุยกับชาวบ้านเรื่องวางท่อระบายน้ำภายในหมูบ้าน


นางสาวพัสตราภรณ์ ชูพลาย 56/56
ความเห็น (0)