อนุทิน 152633 - สัมฤทธิ์

  • 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา09.00-18.00น. เรียบเรียงเอกสาร และเข้ารูปเล่มรายงาน ตรวจเช็คงานทั้งหมด
  • เขียน 16 Jun 2017 @ 15:08 ()


    ความเห็น (0)