อนุทิน 152619 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 9:00-18:00น.เรียบเรียงเอกสาร และเข้ารูปเล่มรายงาน ตรวจเช็คงานทั้งหมด และจัดเตรียมสถานที่

เขียน 15 Jun 2017 @ 23:23 ()


ความเห็น (0)