อนุทิน 152584 - พัชราพร สุขศรี

14มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ไปดูนิทรรศกาลสัทธรรมปุณฑริกสูตรสารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวได้รู้ความหมายของหัวเสาหินรูปสิงห์และเสาจารึกอโศกเมืองสารนาถแคว้นพาราณสีรัฐอุตตรประเทศ

เขียน 14 Jun 2017 @ 20:12 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5ความเห็น (0)