อนุทิน 152570 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒน• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


15:35-17:00น. ได้บำเพ็ญประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา โดยนำต้นกล้วยมาปลูก

18:45น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 14 Jun 2017 @ 12:55 ()


ความเห็น (0)