อนุทิน 152569 - สัมฤทธิ์

  • 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา08.30-12.00 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทร์
  • 2.เวลา13.30-16.20 ทำปฏิทินชุมชน

    เขียน 14 Jun 2017 @ 12:45 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 12:49, ()


    ความเห็น (0)