อนุทิน 152516 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน


เวลา 16.30 - 18.30 ปรับภูมิทัศน์ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

เขียน 13 Jun 2017 @ 14:46 ()


ความเห็น (0)