อนุทิน 152497 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 11มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ.
  • ทำโครงสร้างองค์กรของชุมชนสะพาน แต่ล่ะตำแหน่งแต่ล่ะบุคคล จากการไปเก็บข้อมูลองค์ชุมชน
เขียน 12 Jun 2017 @ 23:44 ()


ความเห็น (0)