อนุทิน 152457 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เวลา 9:20-11:34น. ไดทำตารางปฏิบัติงาน

เขียน 12 Jun 2017 @ 16:08 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 16:40, ()


ความเห็น (0)