อนุทิน 152453 - สัมฤทธิ์

  • 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา13.00-17.00น. ได้ทำประโยชร์ให้กับศูนย์(ตัดหญ้า) และอาจารย์พี่เลี้ยงได้ให้นักศึกษาทำการปลูกต้นกล้วย
  • 2.เวลา17.30-20.00น.อาจารย์พี่เลี้ยงเรียกประชุม และร่วมรับประทานอาหาร

    เขียน 12 Jun 2017 @ 13:55 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 14:06, ()


    ความเห็น (0)