อนุทิน 152409 - เกรียงไกร วัลย์มาลี


7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

เวลา 9:00-11:00น ทำประโยชน์ให้กับศูนย์โดยการตัดหญ้า

เวลา 17:00-17:40น. มาจัดเตรียมสถานที่ ที่ ซอย2 หมู่8 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน.
เวลา 18:00-20:00น. ได้เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม บ้านเขากะเพรา หมู่8

เขียน 10 Jun 2017 @ 16:21 () แก้ไข 10 Jun 2017 @ 16:34, ()


ความเห็น (0)