อนุทิน 152242 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 9:30-14:00น. ตกแต่งแผ่นที่เดินดินจากที่วาดไว้ และพิมพ์เอกสาารที่เหลือ


เขียน 06 Jun 2017 @ 12:55 ()


ความเห็น (0)