อนุทิน 152241 - สัมฤทธิ์

  • 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา09.00-10.00น. ประชุมกับพี่เลี้ยง2.เวลา10.30-11.30น.อาจารย์พี่เลี้ยงได้พาไปฝากตัวกับ ผอ.ชยานิ โตวิเศษ โรงเรียนหนองกระทุ่ม
  • 3.เวลา12.00-14.00น. ได้ทำดอกไม้จัน ที่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองราชบุรี

    เขียน 06 Jun 2017 @ 12:47 () แก้ไข 06 Jun 2017 @ 15:48, ()


    ความเห็น (0)