อนุทิน 152122 - ต้นโมกข์

ความหมายของศักดินา ศักดินามี 3 ความหมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ในด้านเศรษฐกิจ หมายถึง อำนาจในการครอบครองที่ดินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการทำมาหากิน ในด้านการเมือง หมายถึง อำนาจและอิทธิพลของมนุษย์ที่มีมากหรือน้อยตามขนาดหรือปริมาณของที่ดินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการทำมาหากิน ในด้านวัฒนธรรม หมายถึง อำนาจที่กำหนดรูปแบบของชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับอำนาจในที่ดินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการทำมาหากิน

สรุปว่าศักดินาต้องดูที่ความสัมพันธ์ในการผลิต (Productive Relationship) กล่าวคือ ต้องดูว่าเวลาเขาทำการผลิตหรือเข้าร่วมในการผลิตเขามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในข่ายการผลิตอย่างไร มิใช่ไปดูที่ว่าเขาใส่โจงกระเบนหรือไม่ เป็นผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินหรือไม่

จาก โฉมหน้าศักดินาไทย ของสมสมัย ศรรีศูทรพรรณ นิติศาสตร์ ๒๕๐๐

จากคำนิยามนี้ เราจะเห็นชนชั้นศักดินาเก่า และชนชั้นศักดินาใหม่เต็มไปหมด เราเปลี่ยนประเทศโดยการให้ชนชั้นนำเพียงบางกลุ่มเข้ามามีบทบาท และทิ้งให้คนเล็กคนน้อยได้ส่วนแบ่งไปตามช่วงชั้นวรรณะ หากจะทำลายโครงสร้างสังคมนี้ สมสมัยบอกว่าเราต้องปฏิวัติให้สังคมเป็นคอมมิวนิสต์ แต่เป็นผมจะต้องทำให้ชนชั้นนำบางกลุ่มกระจายอำนาจออกไปตามท้องถิ่นให้มากที่สุด และประชาชนสามารถตรวจสอบนักการเมืองเหล่านั้นได้

หากต้องการจะอ่าน โปรดอย่าไปดูการค่อนขอดของสมสมัยต่อศักดินา แต่อ่านเพื่อความคิดใหม่ๆในการมองสังคมเถิด เริ่มจากการตีความศิลาจารึก, ความเป็นมาของยุคสมัยตั้งแต่ยุคบุพกาล, ทาส, ศักดินา และรวมทั้งการขูดรีดระหว่างศักดินา กับนายหน้าที่เป็นคนจีนด้วย!

#หากสมสมัยยังมีชีวิตอยู่

.............................

เขียน 02 Jun 2017 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)