อนุทิน 152079 - อนุกูล พูลมาตย์

ฝึกงานวันที่ 4 1/6/2560

เวลา 10.30 ได้ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดลินจือ จากลุงปัญญา และแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆความเห็น (0)