อนุทิน 152072 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา

ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.30-10.30น.ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์


เวลา 11.00-13.00น.มีการประชุมกลุ่มและได้มอบหมายให้กับคนในกลุ่มเขียน 01 Jun 2017 @ 20:19 () แก้ไข 01 Jun 2017 @ 20:46, ()


ความเห็น (0)