อนุทิน 151968 - อนุกูล พูลมาตย์

วันที่ 2 ของการฝึกงาน 30/5/2560

08.30 สำรวจสวนมะนาวและวิธีการคัดแยก

14.00 สำรวจสวนกระเจี้ยบความเห็น (0)