อนุทิน 151950 - กฤษณะ อิ่มแก้ว

29 พฤษภาคม2560

1.08.30น. รายงานตัวที่ศูนย์การเรียนรู้สะพาดำพร้อมส่งใบส่งตัว2.ศึกษาการทำปุ๋ยชีวภาพจากขี้วัว เวลา10.30น.ความเห็น (0)