อนุทิน 151949 - วาสนา ไชยนาค

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา08.30-12.00น.ได้ไปรายงานตัว และส่งใบมอบตัว โดยมี ร.ศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช

เป็นผู้ดูแล


เวลา 17.00-20.00น.อาจารย์ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัชได้ต้อนรับพวกเรากับนางพบธรรม คำปลื้ม

ผอ.กศน.อำเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี อิ่มมากๆ

เขียน 30 May 2017 @ 12:07 () แก้ไข 16 Jun 2017 @ 21:15, ()


ความเห็น (0)