อนุทิน 151845 - ดร. เมธา หริมเทพาธิป

วันนี้ฟังข่าวเที่ยงวัน มีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อคนในอนาคตของประเทศนอเวย์
ผมรู้สึกชื่นชมประเทศนอเวย์ที่มองการณ์ไกลในเรื่องของอาหารโลกหลังภาวะสงครามและวิกฤติที่เกิดจากโลกร้อนธรรมลายธรรมชาติ
โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเชื่อว่า เหตุการณ์เกี่ยวกับความกังวลในเรื่องอาหารโลกที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้ผลิตอาหารไร้จริยธรรมดูแล ผลิตอาหารปลอม อาหารเจือปนสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจากทั่วโลก ทำให้อาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยเหลือน้อยลงทุกที ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวนี้ ผมรู้สึกถึงความเป็นอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลของพระองค์ อีกทั้งในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงได้สนับสนุนแนวทางดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง ผมหวังว่า ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง ผลิตอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดเพื่อให้ประเทศเป็นครัวโลกได้อย่างแท้จริง และน้อมนำหลักการทรงงาน 23 ข้อ มาขยายในเชิงหลักการและวิธีการในด้านการบริหารโครงการเหล่านี้

ผมเชื่อว่าคงไม่มีประเทศมหาอำนาจใดโง่พอที่จะโจมตีประเทศไทยหากเกิดสงครามโลก เพราะจะไม่มีใครเหลือรอดได้เลยหากขาดอาหาร น้ำ และพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ความเห็น (0)