อนุทิน 151826 - ต้นโมกข์

บทที่ 2 ผู้ปกครอง กับ ผู้ถูกปกครอง จากปรัชญาสังคมและการเมือง ของอาจารย์สมภาร พรมทา (ต่อ)

แนวคิดที่ 2 พวกนี้มองว่าปัจเจกบุคคลมีความสำคัญน้อยกว่าสังคมหรือประเทศ ผลประโยชน์ของชาติสำคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ของบุคคล กฎหมายจึงไม่ให้ความสำคัญของผลประโยชน์ส่วนตนของปัจเจกบุคคลเท่ากับผลประโยชน์ของชาติ หากมองในแง่นี้ชาติย่อมสำคัญกว่าผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และรัฐก็สามารถเลือกผลประโยชน์ของชาติ นักปรัชญากลุ่มนี้จึงเปรียบรัฐหรือประเทศเหมือนคน ประชาชนทุกคนเปรียบเหมือนอวัยวะ หากนาย ก. เป็นมือ ที่ทำงานผิดพลาด ผู้ปกครองจำเป็นต้องกำจัดนาย ก. ทิ้งไป เพื่อรักษาคนไว้

เขียน 20 May 2017 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)