อนุทิน 151584 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ประกาศ แจ้งกำหนดการ ออกหน่วย พอ.สว. ครั้งที่ 12/2560

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม )

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะม่วง บ้านมะม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ขอเรียนเชิญ หน่วยราชการร่วมนำงานบริการออกให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว มาใช้บริการได้ฟรี


เขียน 30 Apr 2017 @ 11:01 ()

คำสำคัญ (Tags) #ตราด#พอ.สว.จังหวัดตราดความเห็น (0)