อนุทิน 151327 - ถวิล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จุดเด่นของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทบัญญัติที่ว่าด้วยการศึกษา

ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔

บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษา คือมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(ก่อนวัยเรียน อนุบาล ๑-๓) การศึกษาภาคบังคับ ป.๑-ม.๓ จำนวน ๙ ปี)ไม่มีคำว่า
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” และมิได้แยกเป็นสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
ไว้เป็นการเฉพาะเหมือนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐)
แต่จุดเด่น คือให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไก
ทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้
การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวความเห็น (0)