อนุทิน 151326 - ปรียาภรณ์ วงษาเทียม

ระบบมัลติมีเดีย หมายถึง การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน

การนำเข้า (Input)
http://www4.srp.ac.th/~kitima/lesson/animation/Unit1_Multimedia/standard/photos/m05/input.jpg">
การนำเข้า (Input) หมายถึง การนำเข้าข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปแบบของข้อความหรือตัวอักษร (Text)
ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) ผ่านทาง
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทำหน้าที่นำสัญญาณเข้าแล้วส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

การประมวล (Processing)
http://www4.srp.ac.th/~kitima/lesson/animation/Unit1_Multimedia/standard/photos/m05/Processing.jpg">
การประมวลผล (Processing) หมายถึง การที่เครื่องพีซีทำการจัดการกับข้อมูลทีได้มาจากการ
นำเข้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่นำมาเข้านั้นจะต้องอยู่ในรูปดิจิตอล

การแสดงผล (Output)
http://www4.srp.ac.th/~kitima/lesson/animation/Unit1_Multimedia/standard/photos/m05/output.jpg">
การแสดงผล (Output) หมายถึง การแสดงผลลัพธ์จากการแปลงสัญญาณต้นแบบไปเป็นสัญญาณ
ที่สามารถปรากฎบนอุปกรณ์ปลายทางได้

http://www4.srp.ac.th/~kitima/lesson/animation/Unit1_Multimedia/standard/photos/m05/output2.jpg">
สำหรับการแสดงผลทางเสียงจะต้องใช้อุปกรณ์ออดิโอ ได้แก่ หูฟัง(Headphone) และลำโพง (Speaker)

การจัดเก็บข้อมูล (Storage)
http://www4.srp.ac.th/~kitima/lesson/animation/Unit1_Multimedia/standard/photos/m05/Storage.jpg">
การจัดเก็บข้อมูล (Storage) หมายถึง การนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการทำงานทั้งการนำเข้า การ
ประมวลผลและการแสดงผลเรียบร้อยแล้วมาทำการบันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

เขียน 06 Apr 2017 @ 15:45 ()

คำสำคัญ (Tags) #มัลติมีเดีย#ระบบมัลติมีเดียความเห็น (0)