อนุทิน 151244 - Buppachard Payjapoh

รูปแบบการสอนแบบ STEM

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1. การระบุปัญหา

- วัสดุที่พบในชีวิตประจำวัน มีความแตกต่างกันอย่างไร

2. ค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆ

3. การวางแผนและพัฒนา

- การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุชนิดต่างๆ การสร้าง “โมบายหรรษา”

4. การทดสอบและประเมินผล

- การตรวจสอบวัสดุที่นำมาประดิษฐ์ และการนำไปใช้

5. การนำเสนอผลลัพธ์

- นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

เขียน 31 Mar 2017 @ 23:30 () แก้ไข 31 Mar 2017 @ 23:32, ()


ความเห็น (0)