อนุทิน 150951 - ถวิล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ

ดร.ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

คนพิการ แม้จะพิการก็พิการเพียงร่างกาย แต่สภาพจิตใจยังบริบูรณ์เต็มร้อย

รัฐเห็นความสำคัญของคนพิการและกำหนดเรื่องสิทธิพิเศษไว้ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ให้มีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้

(๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต

พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึง

ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น

(๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำ

เป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคลเขียน 11 Mar 2017 @ 12:00 ()

คำสำคัญ (Tags) #คนพิการ#สิทธิทางการศึกษาความเห็น (0)