อนุทิน 150691 - ดร. เพ็ญ สุขมาก

กิจกรรมถอดบทเรียน "การแพทย์วิถีพุทธ" ส่วนหนึ่งของแผนงานการแพทย์พหุวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ ศูนย์วิชาการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับพื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนพื้นที่ ๆ จัดบริการด้านการแพทย์วิถีพุทธ ทั้งในระดับ รพสต. รพช. นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และตัวแทนพระสงฆ์ในพื้นที่ รูปแบบการจัดการบริการที่ได้จากการถอดบทเรียนในวันนี้จะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดบริการด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ต่อไป แผนการดำเนินงานหลังจากนี้คณะทำงานจะลงถอดบทเรียนในพื้นที่ต้นแบบอีกครั้ง และจะปรับปรุง พัฒนาร่างแนวทางการจัดบริการด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรมอีกครั้ง โดยจะเปิดรับฟังความเห็นต่อร่าง ฯ ดังกล่าวในวันที่ 19 เมษายน 2560

เขียน 27 Feb 2017 @ 23:31 ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรสความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พอผมป่วย และพอมีสติ จะบำบัดโรคด้วยตนเองเสมอ คือการทำสมาธินั่นเอง บางทีโรคหายเร็วอย่างเหลือเชื่อ