อนุทิน 15054 - เสนอ แน่นแผ่น

การสอนเนื้อหาในเรื่องต่างด้วยเพลง

โดย นายเสนอ  แน่นแผ่น ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคลองหวะ

(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

 

 

สภาพปัจจุบัน

            นักเรียนส่วนใหญ่ในทุกชั้นเรียน มีความสนใจ เข้าใจ และการรับรู้ในวิชาเนื้อหาต่าง ๆ ไม่เท่ากัน

โดยธรรมชาติของเด็กชอบความสนุกเพลิดเพลิน  การสอนที่ครูนำเพลงมาประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อหาเรื่องที่สอนสามารถทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี

 

 

วิธีดำเนินการ

            1.  ครูศึกษาเรื่อง หรือเนื้อหาที่จะทำการสอนแล้ว นำเอาสาระสำคัญมาเรียบเรียงเป็นเนื้อหา

            2.  ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาเนื้อหาที่กำหนด เป็นรายกลุ่ม

            3.  ช่วยกันสรุปเนื้อหาภายในกลุ่มแล้วรายงาน

            4.  ครูนำเอาเนื้อหาของแต่ละกลุ่มมาสรุป แล้วให้นักเรียนจดบันทึกจากบนกระดานดำ

            5.  ครูนำเอาเนื้อหาเพลงจากที่เตรียมมาซึ่งตรงกับเรื่องที่นักเรียนร่วมกันศึกษามาให้นักเรียนอ่าน

            6.  ครูร้องเพลงให้นักเรียนฟัง 2-3 เที่ยว เพื่อให้รู้ทำนองและจังหวะ แล้วให้นักเรียนทั้งหมดร้อง

พร้อมกันจนคล่อง

            7.  จากเนื้อหามาเป็นเพลง ครูตั้งปัญหาให้นักเรียนตอบปัญหา

 

 

ผลการพัฒนา

            1.  นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว

            2.  นักเรียนอ่านคำยากได้ด้วยเพลง

            3.  ทุกคนมีความสนุกเพลิดเพลินกับการเรียน

            4.  ร้องเพลงได้ให้ความรู้

           

เขียน 12 Jul 2008 @ 14:04 ()


ความเห็น (0)