อนุทิน 15053 - จีระศักดิ์ ติยวรพันธุ์

เรื่องเล่าเร้าพลัง

เรื่อง  ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการวาดภาพ

โดยนายจีระศักดิ์ติยวรพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

 

สภาพปัจจุบันและปัญหา

              จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้สอนวิชาศิลปะ ในระดับชั้น ประถมศึกษา  สิ่งที่พบอยู่เสมอคือ นักเรียนจะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ขาดความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นของตัวเอง

 

แนวคิดและหลักการ

              วิธีการสอนเริ่มจากการกำหนดรูปทรงง่าย ๆ แล้วฝึกให้นักเรียนต่อเติมให้เป็นภาพต่าง ๆ ตามความคิดขอองนักเรียนแต่ละคน

 

วิธีดำเนินการ

1.   ครูนำรูปภาพทรงต่าง ๆ เช่น  สี่เหลี่ยม  วงกลม  สามเหลี่ยม  หรือรูปทรงอิสระ ให้นักเรียนต่อเติมภาพจากรูปทรงให้เป็นภาพต่าง ๆ

2.   ครูนำภาพที่กำหนดให้  เช่น ภาพธรรมชาติ  ภาพสัตว์  หรือภาพทิวทัศน์  โดยเว้นพื้นที่ไว้บางส่วน  ให้นักเรียน วาดภาพเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป

3.      ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนวาดภาพประกอบ  ตามจินตนาการ

4.      นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน

5.   นำผลงานของนักเรียนติดไว้ที่ป้ายนิเทศในห้องเรียน เพื่อเป็นการเสริมแรง ให้กำลังใจ และกระตุ้นให้มีการพัฒนาผลงานของตนเองในครั้งต่อไป

 

ผลการพัฒนา

1.      นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพ

2.      นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

เขียน 12 Jul 2008 @ 14:03 () แก้ไข 12 Jul 2008 @ 14:09, ()


ความเห็น (0)