อนุทิน 15052 - สมพิศ กีรติโสภณ

เรื่องเล่าเร้าพลัง

การเขียน 0-10 เป็นตัวหนังสือ นักเรียนชั้น ป.1

โดย น.ส.สมพิศ กีรติโสภณ ครู โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

 

 

สภาพปัจจุบันและปัญหา

            จากประสบการณ์ที่ดิฉันได้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 มาเป็นเวลา 3 เดือน พบว่า นักเรียนไม่สามารถเขียน 0-10 เป็นตัวหนังสือได้ เนื่องจากนักเรียนไม่มีพื้นฐานการเขียน ก-ฮ ดิฉันจึงคิดหาวิธีสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียน 0-10 เป็นตัวหนังสือได้

 

 

แนวคิดและหลักการ

            วิธีการสอนจะเริ่มจาก เขียนตัวเลขคู่ตัวหนังสือหลาย ๆ ครั้ง ให้เกิดความแม่นยำ และฝึกซ้ำบ่อย ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและความชำนาญ

 

 

วิธีดำเนินการ

            1. ครูให้นักเรียนเขียนตัวเลข 0-10 อาระบิก และเลขไทยหลาย ๆ ครั้งจนชำนาญ

            2. ครูให้นักเรียนเขียนตัวเลข 0-10 คู่ตัวหนังสือหลาย ๆ ครั้ง

            3. ครูให้นักเรียนคัดตัวหนังสือ 0-10 ตัวละ 1 หน้ากระดาษ

            4. ครูให้นักเรียนเขียนตัวเลข 0-10 เป็นตัวหนังสือหลาย ๆ ครั้งจนชำนาญ

            5. ครูให้นักเรียนเขียน 0-10 เป็นตัวหนังสือตามคำบอกหลาย ๆ ครั้งจนถูกต้อง นักเรียนเขียนได้โดยไม่ต้องลอกจากหนังสือ

 

 

ผลการพัฒนา

            1. นักเรียนได้ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง ไปพร้อม ๆ กัน

            2. นักเรียนสามารถเขียน 0-10 เป็นตัวหนังสือได้อย่างชำนาญ

เขียน 12 Jul 2008 @ 14:03 ()


ความเห็น (0)