อนุทิน 15046 - ยุพา สวัสดี

สภาพปัจจุบันและปัญหา

          จากประสบการณ์การสอนภาษาไทยมาหลายปีพบว่านักเรียนยังเขียนย่อความได้ไม่ดี สรุปใจความสำคัญไม่ครบถ้วน  มักจะคัดลอกจากเรื่อง ไม่ใช้สำนวนตัวเอง เพื่อให้นักเรียนเขียนย่อความได้ดีและถูกต้องมากขึ้น  จึงคิดเทคนิควิธีสอนเพื่อแก้ปัญหา

             

วิธีดำเนินการ

1.      ครูและนักเรียนเล่าเรื่องให้นักเรียนฟัง  และให้ช่วยกันสรุปปากเปล่าจากเรื่องที่ฟัง

2.      ครูให้นักเรียนเขียนสรุปอีกครั้ง  โดยครูตั้งคำถามว่าเรื่องที่ฟังเป็นเรื่องของใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ผลของเรื่องเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน และให้เขียนสำนวนตัวเอง

3.      ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน แข่งขันสรุปใจความสำคัญจากข้อความที่ครูแจกให้ แล้วให้หัวหน้ากลุ่มนำเสนอ  ครูคอยชี้แนะให้กำลังใจ

4.      ครูแจกใบความรู้ เช่นนิทาน  ข่าว  บทร้อยกรอง  เพลง  บทความ ให้นักเรียนฝึกสรุปใจความสำคัญ

5.      ครูแจกแบบฟอร์มการย่อความ และตัวอย่างการย่อความตามแบบ

6.      ครูแจกใบความรู้ให้นักเรียนย่อความตามรูปแบบที่ถูกต้อง

7.      ครูให้นักเรียนส่งบันทึกการฟังและบันทึกการอ่านทุกสัปดาห์  โดยให้ส่งการฟังวันอังคาร  การอ่านวันศุกร์เป็นประจำ  เพื่อฝึกทักษะการฟังและการอ่าน

 

ผลการพัฒนา

1.      นักเรียนเขียนย่อความได้ดีขึ้น  ถูกต้องมากขึ้น

2.      นักเรียนเกิดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน

3.      นักเรียนมีการพัฒนาการใช้ภาษา

 

เขียน 12 Jul 2008 @ 13:54 ()


ความเห็น (0)