อนุทิน 15045 - อนันตา

อนันตา

เรื่องเล่าเร้าพลัง

การสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมด้วยช่วยกัน

โดยนางเสาวลักษณ์    สุวรรณรัตน์   ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

 

สภาพปัจจุบันและปัญหา

            วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ผู้เรียนต้องใช้ทักษะหลาย ๆ ด้าน  จากประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์หลายปีพบว่านักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มที่ 1  เรียนแล้วเข้าใจสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องจะชอบเรียน  กลุ่มที่ 2 เรียนแล้วไม่เข้าใจ  ทำแบบฝึกหัดไม่ได้  เรียนแล้วเครียดน่าเบื่อและเป็นเรื่องยาก   ทำให้นักเรียนบางคนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นปัญหาที่ครูผู้สอนจะต้องหาเทคนิควิธีการสอนหลาย ๆวิธีมาใช้ในการสอน  เพื่อเปลี่ยนทัศนคติให้ผู้เรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์  และค้นพบว่าการที่ให้นักเรียนที่เข้าใจแล้วช่วยสอนเพื่อนจะได้ผลดีเพราะนักเรียนกล้าซักถามเพื่อนมากกว่าครู  และเพื่อนที่สอนก็มีความภาคภูมิใจ  

 

แนวคิดและหลักการ

            การจัดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบร่วมด้วยช่วยกัน  เป็นการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน  กลุ่มละประมาณ 4-5  คน  โดยกำหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้แข่งขันกันในการเรียนโดยการใช้เกมการแข่งขัน  มีแข่งขันเป็นรายบุคคล  และแข่งขันเป็นทีม  แล้วนำคะแนนมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม  โดยครูจัดหาเกมที่มีทั้งยากและง่าย  เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแข่งขัน  นักเรียนในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันเพื่อความสำเร็จของกลุ่มเป็นการร่วมด้วยช่วยกัน  ทำให้นักเรียนสนุกสนาน   ครูผู้สอนใช้เทคนิคการเสริมแรง  เช่นการให้คำชมเชย  การให้รางวัล  เป็นต้น

 

วิธีดำเนินการ

            1. ขั้นเตรียมเนื้อหา  ประกอบด้วน

                 1.1   การจัดเตรียมเนื้อหาสาระหรือเรื่องที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

                 1.2   การจัดเตรียมเกม  ผู้สอนต้องจัดเตรียมเกมให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่ต้องการสอน  เตรียมคำถามที่มีทั้งง่าย   และยาก  ปะปนกัน  กำหนดกติกาการเล่น  และเตรียมอุปกรณ์สำหรับเล่นเกม

            2. ขั้นจัดทีม    ผู้สอนใช้เทคนิคในการแบ่งทีมให้คละเพศ  และความสามารถ  ทีมละ  4-5  คน  ให้เลือกหัวหน้า  1  คน

            3.  ขั้นการเรียนรู้ 

                  3.1  ครูผู้สอนแนะนำวิธีการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ต้องการสอน

                  3.2 ทีมวางแผนการเรียนรู้  สมาชิกในแต่ละทีมร่วมทำกิจกรรม  ช่วยกันอธิบายเพิ่มเติมแก่สมาชิกที่ไม่เข้าใจ  ประเมินความรู้  เตรียมวางแผนเข้าสู่การแข่งขัน

           

           

            4.  ขั้นแข่งขัน 

                  4.1  ครูผู้สอนแนะนำเกมการแข่งขัน   อธิบายกติกา  และวิธีการเล่นเกม  เกณฑ์การตัดสิน 

                  4.2 แต่ละทีมส่งตัวแทนเข้าแข่งขันที่ละ  1  คน    เริ่มเล่นเกมพร้อมกัน  เมื่อการแข่งขันจบตรวจให้คะแนน   ให้นำคะแนนที่แต่ละคนได้รับมาร่วมกันเป็นคะแนนของทีม  ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นทีมที่ชนะเลิศ

            5. ขั้นยอมรับความสำเร็จของทีม  ผู้สอนประกาศผลการแข่งขัน    มอบรางวัล  และยกย่องชมเชยในที่สาธารณชนด้วยวิธีการต่าง ๆ  ให้ตัวแทนกลุ่มที่ชนะเลิศมาบอกเล่าเทคนิคการคิด  และการทำงานของกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จ   ส่วนกลุ่มที่ได้อันดับรองลงไปให้ค้นหาข้อผิดพลาดของกลุ่ม  และเสนอแนะวิธีการแก้ไข  กลุ่มอื่น ๆ  และผู้สอน  ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่บางคนไม่เข้าใจ

 

ผลการพัฒนา

1.      ผู้เรียนมีความตื่นเต้น  สนุกสนานกับการเรียนรู้

2.      ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตนเอง  และกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่น

3.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน  ฝึกการเป็นผู้นำ  ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม

4.      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น

5.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

                    

เขียน 12 Jul 2008 @ 13:35 ()


ความเห็น (0)