อนุทิน 149811 - มะลิ

มะลิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การสื่อสาร (communications)

คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารไปยังผู้รับระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลต่อกลุ่ม

อาจใช้การพูดคุย สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจตรงกันกลยุทธ์ที่นักการเงินควรใช้ในการปรับปรุงการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท

1. นักการเงินต้องทำความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจำ

ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร

2. นักการเงินควรคำนึงถึงบริบทในการสื่อสาร คือ สิ่งที่อยู่แวดล้อมที่มีส่วนในการกำหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร

3. นักการเงินควรคำนึงถึงพื้นความรู้ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ยิ่งคู่สื่อสารมีพื้นความรู้ใกล้เคียงกัน จะยิ่งทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น

4. นักการเงินต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ผ่านสื่อหรือช่องทางที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

5. นักการเงินควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะทำให้การสื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที หากมีอุปสรรค์เกิดขึ้น

6. นักการเงินควรคำนึงถึงการใช้ทักษะ เพราะภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ตกลงใช้ร่วมกันในการ
สื่อความหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการสื่อสาร คู่สื่อสารต้องศึกษาเรื่องการใช้ภาษา และสามารถใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เนื้อหาของสาร และช่องทางหรือสื่อ ที่ใช้ในการสื่อสาร

7. นักการเงินควรคำนึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับ ถือเป็นการประเมินผลการสื่อสาร ที่จะทำให้คู่สื่อสารรับรู้ผลของการสื่อสารว่าประสบผลดีตรงตามวัตถุหรือไม่ ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อบกพร่องใด เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารเกิดผลตามที่ต้องการ

เขียน 17 Jan 2017 @ 20:19 ()


ความเห็น (0)