อนุทิน 149584 - prryada numak


เซลล์ประสาท เป็นเซลล์เร้าได้ด้วยไฟฟ้าซึ่งผ่านกระบวนการและส่งผ่านสารสนเทศผ่านสัญญาณไฟฟ้าและเคมี สัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทเหล่านี้เกิดได้ผ่านจุดประสานประสาท ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อหน้าที่เฉพาะกับเซลล์อื่น เซลล์ประสาทสามารถเชื่อมต่อด้วยกันเพื่อสร้างเครือข่ายประสาท เซลล์ประสาทเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบประสาท ซึ่งรวมสมองไขสันหลัง ซึ่งเป็นระบบประสาทส่วนกลางและปมประสาทของระบบประสาทนอกส่วนกลาง เซลล์ประสาทชนิดที่เปลี่ยนไปทำหน้าที่เฉพาะมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกซึ่งสนองต่อสีมผัส เสียง แสงและสิ่งเร้าอื่นทั้งหมดซึ่งมีผลต่อเซลล์ของอวัยวะรับความรู้สึกซึ่งจะส่งสัญญาณไปไขสันหลัง

เขียน 28 Dec 2016 @ 12:50 ()


ความเห็น (0)