อนุทิน 149509 - อนันต์

อนันต์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สร้างพลังภาคีพลเมือง สำนึกรักท้องถิ่นบ้านเกิด

วันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล สู่ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา เขตเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีจำนวน278 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 1,050 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและเกษตรกรรมรองลงมาตามลำดับ จากศักยภาพของพื้นที่ป่าชายเลนที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีชายหาด ทะเล ประกอบกับป่าไม้ที่ทอดยาวตลอดแนวจากเหนือจดใต้สามารถพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้โกงกาง พันธุ์ไม้นานาชนิดลิงแสม อิงอ่อยและอ่าวที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งชีวภาพและกายภาพ มีหญ้าทะเล และฝูงปลาพะยูน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีพื้นที่จำนวน๖๒๕ไร่ลักษณะเป็นภูเขาเล็ก ใหญ่ สลับกันส่งผลให้มีภูมิทัศน์โดดเด่นสูงจากระดับน้ำทะเล๓๕๐เมตรสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลโดยรอบได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสถานที่สำคัญที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน "นายอนันต์ เขียวสด คนรักถิ่น"

เขียน 24 Dec 2016 @ 10:28 ()


ความเห็น (0)