อนุทิน 148908 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเห็นพระพุทธเจ้า

โดย...อุทัย เอกสะพัง

วันนี้พิจารณาในพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 หรือพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 17 ข้อ 272 ในสังฆาฏิสูตร เข้าถึงเมื่อ 20/11/2559 จาก http://WWW.84000.org.ว่า...ภิกษุนั้นย่อมไม่เห็นธรรม เมื่อไม่เห็นธรรมย่อมชื่อว่าไม่เห็นเรา ( พระพุทธเจ้า ).

จากข้อความดังกล่าวผมตีความได้ว่าการที่เราจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ก็มี 3 ทางด้วยกันคือ ด้วยเส้นทางแห่งการฟัง ด้วยเส้นทางแห่งการคิดจินตนาการและด้วยเส้นทางแห่งปัญญานั้นแล.

เขียน 20 Nov 2016 @ 11:26 () แก้ไข 20 Nov 2016 @ 11:27, ()


ความเห็น (0)