อนุทิน 148879 - Sornsawan5656

Sornsawan5656
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปตท. ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่ม( value added )ให้แก่คน/บุคลากรและองค์กร เพื่อการนำไปสู่สิ่งที่มุ่งหวัง/วิสัยทัศน์ คือ องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มีผลงานเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO )โดยใช้ KM เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวคน เน้นสร้างความตระหนัก ทำ mindset คนให้มีความรู้เป็นฐานไปสู่ Knowledge Worker / Knowledge Assets ในการทำKMของบริษัท ปตท.ฯ มี 7 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1) สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
2) คัดเลือกหัวข้อความรู้ (Knowledge Audit)
3) เลือกเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู้ (Prototype/Tool Selection)
4) ประเมินกิจกรรม (KM Assessment)
5) พัฒนาทีม (Developing Team)
6) ดำเนินการ (Implementation)
7) ประเมินผล (Evaluation)

พันธกิจ KM ขององค์กร มุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่

1.คน (People)

2. กระบวนการ (Process)

3. เทคโนโลยี่ (Technology)

โดยแต่ละด้านนั้น ขยายความว่า ในด้านคนที่กำหนดไว้ คือ การมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึง สร้างพนักงานให้เป็นแบบ Knowledge Worker เพื่อให้เป็นสังคมองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้มีโครงสร้างในการจัดการ เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการอย่างชัดเจน ขณะที่ด้านกระบวนการ ได้เน้นผลักดันกระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของปฎิบัติงานประจำโดยผ่าน 3 กระบวนการ ได้แก่ การจัดการวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้เด่นชัด และความรู้ซ่อนเร้น ส่วนด้าน เทคโนโลยี่ ซึ่งถือว่าสำคัญมากสำหรับKMองค์กร ก็มีการนำมาสนับสนุนการจัดการความรู้ โดย อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู้ สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน พร้อมกับสร้างฐานความรู้ "เทคโนโลยี่ช่วยให้เข้าถึงความรู้ต่างๆได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยข้อมูลในระบบ sharepoint "

เขียน 18 Nov 2016 @ 21:02 ()


ความเห็น (0)