อนุทิน 148855 - Naritsara Wichanchit

แบบบันทึกการเรียน รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 102326

ผู้สอน อาจารย์สิริรัตน์ นาคิน

-สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชา

1. ได้รู้องค์ประกอบของแผนการเรียนรู้ รู้ขั้นตอนการเขียน แลัรู้ว่าแต่ละขั้นควรเขียนอย่างไร

2.ได้รู้จักรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลายๆรูปแบบ และวิธีนำไปใช้

3. เข้าใจการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

-แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจ ที่มีต่อการเรียนการสอน หรือผู้สอน

ตอนแรกรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ยาก แต่เมื่อได้เรียนไปเรื่อยๆ ทำให้เข้าใจว่าไม่ยากอย่าที่คิด ผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเอง ปฏิบัติเอง ทำให้เข้าใจในเนื่อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น

-สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงหรือพัฒนา

1. สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ เทคนิคการพูดหน้าห้อง ความกล้าแสดงออก และสมาธิ

2. สิ่งที่ต้องพัฒนา คือ การนำรูปแบบการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้


เขียน 17 Nov 2016 @ 23:24 ()


ความเห็น (4)

ชอบมากเลยค่ะ

เขียนได้ดีมากค่ะ

เขียนได้ดีค่

เขียนดีมากเลยค่ะ