อนุทิน 148854 - กิ่งดาว ทองพระพักตร์

แบบบันทึกรายวิชา การออกแบบและการจัดการเรียน 102321

ชื่อครูผู้สอน อาจารย์สิริรัตน์ นาคิน

1. สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

ได้เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้หลากหลายทฤษฎี รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เราควรเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องที่จะสอน คำนึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน จัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อที่จะได้เกิดทักษะ

การเขียนแผนถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการเรียนรู้ เพราะครูจะได้วางแผนเลือกเนื้อหา ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์ วิธีการสอน สื่อ ตลอดจนวิธีการประเมินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ

2. แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียน และหรือครูผู้สอนในรายวิชา

การเรียนวิชานี้ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นครู ว่าการเป็นครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเหตุการณ์ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ ครูจะต้องมีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อที่จะสามารถนำผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ และครูต้องมีความเมตตา กรุณา เอาใจใส่ผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดี

3. สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น

3.1 ทักษะการสอนของตนเอง

3.2 การควบคุมชั้นเรียน

3.3 การพูดสอน และการนำเสนอผลงาน

เขียน 17 Nov 2016 @ 23:10 ()


ความเห็น (2)

ได้ความรู้ดีค่ะ

ดีค่ะ