อนุทิน 148849 - อาทิตยา สรรพโภชน์

วิชา ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 102321 อ. สิริรัตน์ นาคิน

1.สิ่งที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชานี้

การเรียนในรายวิชานี้นอกจากจะได้ความรู้ในบทเรียนแล้วยังได้ความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน ได้รู้จักเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆที่ไม่เคยรู้มาก่อน วิธีการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง การประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการสอน การจัดห้องเรียนให้เข้ากับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และยังได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนภายในห้องเรียนอีกด้วย

2.แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียน และ หรือผู้สอนในรายวิชา

ในตอนแรกคิดว่ารายวิชานี้คงจะมีแค่บรรยาย น่าเบื่อแต่เมื่อได้เรียนก็เกิดความรู้สึกประทับใจกับรายวิชานี้ เพราะ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เข้าใจง่าย และสนุกสนาน ผู้สอนทำการอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการชี้แนะ คอยให้คำปรึกษาและชมเชย

3.สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นมีอะไรบ้าง (เขียนเป็นข้อๆหรือความเรียง)

ความมั่นใจ เนื่องจากเมื่อเรียนในคณะครุศาสตร์เพื่อที่จะไปเป็นครูในอนาคต ต้องมีความมั่นใจทั้งในด้านความรู้และบุคลิกภาพ

4.ข้อเสนอแนะในรายวิชาหรือผู้สอน

กิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนให้ทำเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน

นางสาวอาทิตยา สรรพโภชน์ รหัส 5780107132 ค.บ.ภาษาไทย ปี 3

เขียน 17 Nov 2016 @ 22:03 () แก้ไข 17 Nov 2016 @ 22:22, ()


ความเห็น (8)

อยากให้เพิ่มเติมข้อมูลเรื่อยๆนะค่ะ อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ

ได้แง่คิดดีดีค่ะ

ชอบมากค่ะ

ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

ชอบมากค่ะ

เขียนได้น่าสนใจมากค่ะ