อนุทิน 148842 - ศรวณีย์ ตรีเดช

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ (102321)

สิ่งที่ไดรับจากรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

สิ่งแรกที่ได้รับคือพัฒนาการด้านความสามารถของตนเองที่มีเพิ่มขึ้น มีความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตนไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนอย่างมีคุณภาพได้ทดสอบความสามารถของตน ในการเรียนรู้ มีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนห้องเรียนมีอิสระในการจัดการเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถและสภาพแวดล้อมของตนเองสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต ไม่จำกัดในเรื่องของเวลาเรียน

แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

แง่คิดที่ได้จากการเรียนทำให้เห็นถึงความเป็นจริงที่เราจะไปเป็นครูในอนาคต จัดการเรียนรู้จัดการตนเองอย่างไรจึงจะเหมาะสม มีความสุขเวลาที่ได้เรียนเพราะได้แสดงความสามารถของตนเองในเวลาเรียนและการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดของตนเองและกิจกรรมให้ทำร่วมกันกับเพื่อนอยู่เสมอ ความประทับใจที่มีต่อรายวิชาการออกแบบคือ การที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและบางครั้งการนำเสนอก็มีการบอกและให้นำไปปรับปรุงมานำเสนอใหม่เป็นส่วนดีที่ทำให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและกล้าที่จะแสดงความรู้ความสามารถของตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

หลักการคิดและวิเคราะห์ ควรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มากกว่านี้ เพราะจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองมากกว่านี้

ข้อเสนอแนะ อยากให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมากกว่านี้ยิ่งๆขึ้นไป สำหรับตอนนี้ก็เหมาะสมสนุกดีค่ะแต่อยากให้มีการปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะ

ชื่อ นางสาวศรวณีย์ ตรีเดช รหัสนักศึกษา 5780107120 ค.บ.ภาษาไทย ปี

เขียน 17 Nov 2016 @ 19:05 ()


ความเห็น (3)

ชอบมากเลยค่ะ

ดีงามพระราม8จ้า

ดีจ้า