อนุทิน 148840 - อาจารย์ต้น

การมีมุมองแบบเกลียดผู้หญิงในพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง ตอนที่ 7

อิทธิพลของวินัย

แรกเริ่มเดิมที ยังไม่มีกฎที่น่าปวดหัวเหล่านี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ยังไม่มีพระวินัย แต่เมื่อผู้คนเริ่มเข้ามาในศาสนานี้มากเข้าๆ พวกเขาก็เริ่มที่จะปฏิบัติตนที่ไม่เคารพต่อพระ และบุคคลที่แสวหาการตรัสรู้ ผู้คนเริ่มทำให้วิถีของพุทธตลกมากขึ้น เพื่อการปกป้องชื่อเสียงของธรรมะ และสังฆะ พระพุทธเจ้าจึงเริ่มบัญญัติกฎเหล่านี้ขึ้น

กฎเหล่านี้เดิมทีเป็นการท่อง และเรียบเรียงโดยพระอุบาลีในที่ปฐมสังคายนาหลังจากพระพุทธเจ้านิพพาน สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ 2,600 มาแล้ว พันปีที่ผ่านมา มีการทำกฎให้เป็นระบบ และรวมรวมโดย Buddhaghosha ณ Anuradhapura ในศรีลังกา

เมื่อศาสนาอิสลามมาถึง พุทธศาสนาเริ่มเสื่อมถอยในอินเดีย ความคิดของพุทธศาสนิกชนก็ไม่ยอมรับเพศของผู้หญิง และมีมลภาวะจากคณะฮินดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Adi Shankara เขาเป็นคนที่ทำให้พุทธกับฮินดูมาอยู่คู่กัน ในนิกายของเขา ไม่มีแม่ชีอยู่เลย

หากเราเชื่อว่าเยซูคริสต์เคยมาอินเดีย กฎของพระในเรื่องการต่อต้านผู้หญิงก็ส่งผลต่ออินเดียและศาสนาคริสต์ด้วย ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงละทิ้งมเหสี หรือนางยโสธรา เยซูก็ไม่เคยแต่งงาน นอกจากนี้ Buddhaghosa ยังอยู่รุ่นราวคราวเดียวกับนักบุญ Augustine แห่ง Hippo ที่เผยแพร่ในเรื่องการต่อต้านเรื่องทางเพศ และคำอุปมาการต่อต้านผู้หญิงในโบสถ์คริสต์

แปลและเรียบเรียงจาก

Devdutt Pattanaik. There’s a misogynist aspect of Buddhism that nobody talks about.

http://qz.com/586192/theres-a-misogynist-aspect-of-buddhism-that-nobody-talks-about/

เขียน 17 Nov 2016 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)