อนุทิน 148838 - Chatchai Lasakun

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 102321

1.สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชา

การเรียนวิชาการออกเเบบเเละการจัดการเรียนรู้ ทำให้ได้เรียนรู้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่นการจัดการเรียนรู้เเบบซิปปา ร่วมมือ 5W1H เเละอื่นๆ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนเเผนจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการจัดห้องเรียนที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เเละมีความสุข

2.เเง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนหรือผู้สอนในรายวิชา

ความประทับใจที่ได้เรียนรายวิชาคือ อาจารย์ผู้สอนไม่ได้เน้นบรรยายเพียงอย่างเดียว เเต่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทำกิจกรรม ได้เเสดงความคิดเห็น เเละสร้างความตระหนักในวิชาชีพครูที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

3.สิ่งที่ตนเองต้องพัฒนา

ในปัจจุบันอยู่ในศตวรรษที่21 ที่โลกมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิยาการความรู้ เศรษฐกิจเเละการเมือง ดังนั้นผู้เรียนในฐานะที่จะเป็นครูในอนาคตจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนเเปลง เพื่อออกเเบบเเละจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

4.ข้อเสนอเเนะ

อยากให้รายวิชานี้มีหนังสือ ประกอบการสอน เพราะจะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาเเละเป็นเเนวทางในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายยิ่งขึ้น

นายฉัตรชัย หล่าสกุล

ค.บ.ภาษาไทย ปี3 หมู่1

เขียน 17 Nov 2016 @ 18:35 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ดีมากๆเลย

ชอบมากๆเลยค่ะ

ดีงามพระราม8จ้า