อนุทิน 148769 - ลลิตา

ลลิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แบบบันทึกการเรียนรายวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 102321

ครูผู้สอน อาจารย์สิริรัตน์ นาคิน

1.สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้คือ การออกแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รู้จักเทคนิคการสอนและรูปแบบการสอนต่างๆที่มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการสอนได้จริง ได้รับความรู้เรื่องการเขียนแผนที่ดี องค์ประกอบของแผน ทำให้สามารถเขียนแผนได้อย่างถูกต้อง และสามารถสาธิตการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ในเรื่องการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มีเทคโนโลยีหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการชั้นเรียนของครูที่เปลี่ยนมาเป็นผู้ให้คำชี้แนะ คำปรึกษาต่อผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกลุ่มเดียวกันและระหว่างกลุ่ม การจัดสภาพห้องเรียนที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ครูควรพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยศึกษาค้นคว้าความรู้อยู่เสมอ

2.แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจ/ที่มีต่อการเรียน และ/หรือผู้สอนในรายวิชา

วันแรกที่เจออาจารย์รู้สึกว่าวิชานี้ยาก เพราะต้องออกแบบการสอนและได้สอนจริง หลังจากได้เรียนมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าไม่ยากอย่างที่คิด อาจารย์สอนได้เข้าใจมีกิจกรรมให้ทำระหว่างที่เรียน โดยกิจกรรมนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้จริง และช่วยให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่ม ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองภายในกลุ่ม ได้ทำงานกับเพื่อนๆที่อยู่กลุ่มอื่น แลกเปลี่ยนความคิดจนทำให้งานประสบผลสำเร็จ อาจารย์เข้าใจผู้เรียนถึงแม้ตอบผิดก็ไม่ว่าและยังให้ความรู้ที่ถูกต้อง ประทับใจมากค่ะ

3.สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น

- ควรปรับปรุงเรื่องความมั่นใจให้มีมากกว่านี้ ทั้งการสาธิตการสอนและการตอบคำถามอาจารย์

- ปรับปรุงในเรื่องความขยันในการทบทวนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ

- พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ

เขียน 15 Nov 2016 @ 08:56 () แก้ไข 15 Nov 2016 @ 09:01, ()


ความเห็น (3)

เขียนได้ดีมากค่ะ

ยอดเยี่ยมเลยค่ะ

ได้แง่คิดดีดีค่