อนุทิน 148767 - พรทิพย์ โคกทอง

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 102321

1.สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชานี้

-ได้รู้จักรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนแบบต่างที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา ได้ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการสอบปฏิบัติการสอนจริงทำให้เราทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง และยังได้รู้ถึงการจัดการชั้นเรียนที่ดีจะต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลักว่าสามารถแสวงหาความรู้ได้มากเพียงใด ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีการเน้นในเรื่องที่คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูทำหน้าที่เป็นโค้ชหรือผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้น

2.แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนการสอนและ/หรือผู้สอนในรายวิชานี้

-ความรู้สึกที่มีต่อผู้สอน ในการเข้าสอนแต่ละครั้งฉันจะเห็นอาจารย์สะพายกระเป๋ามาหลายในทั้งโน้ตบุ๊คและสิ่งต่างที่ใช้ในการเรียนการสอนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการสอน การเรียนรายวิชานี้นั้นเรียนในคาบบ่ายซึ่งฉันนั้นทั้งง่วงทั้งเหนื่อยแต่พออาจารย์เดินเข้ามาในห้องยิ้มแย้มทักทายแบบเป็นกันเองทำให้อยากเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น อาจารย์จะจัดกิจกรรมการเรียนในห้องเป็นประจำ เช่น ให้นั่งเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็น นำเสนองานหน้าชั้นเรียนเป็นต้น และบรรยากาศในการเรียนนั้นก็ไม่กดดันเกินไป เพราะอาจารย์จะพูด ถามความคิดเห็นพร้อมด้วยรอยยิ้มของอาจารย์

3.สิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุงหรือพัฒนา

- สิ่งที่ควรพัฒนาคือ การกล้าที่จะแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการแสดงออกหน้าชั้นเรียนควรมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

เขียน 15 Nov 2016 @ 08:20 ()


ความเห็น (1)

feedback มีประโยชน์มากค่ะ